(1)
ภู่ไพบูลย์ ร. ภ.; เดียวอิศเรศ ว. .; นิตยสุทธิ เ. .; จงอุดมการณ์ ด. .; คำหอม ร. .; เดชะคุปต์ จ. .; วัชรสินธุ์ จ. .; เนียมทรัพย์ ถ. .; ทยานศิลป์ ส. .; โพธิ์ถวิลล์ ท. . การพัฒนาแบบวัดความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย. JFONUBUU 2020, 28, 26-37.