(1)
งามฉาย ช. .; เตชะศักดิ์ศรี ต. .; ศิริอรุณรัตน์ ส. . ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม. JFONUBUU 2020, 28, 48-59.