(1)
อันทรินทร์ ส. .; เตชะศักดิ์ศรี ต. .; ศุภสีมานนท์ ว. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์. JFONUBUU 2020, 28, 12-25.