(1)
ศรีพรหม ก. .; สามารถกิจ น. .; มาสิงบุญ เ. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก. JFONUBUU 2020, 28, 83-94.