(1)
พลพินิจ ป. .; ดีนาน อ. .; วิเสโส . ว. . การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบสอบถามพฤติกรรม การรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ. JFONUBUU 2020, 28, 40-51.