(1)
ช่วยแก้ว เ. .; เลิศวนวัฒนา จ. .; ทิพย์รัตน์ ว. . ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดตรัง. JFONUBUU 2020, 28, 64-73.