(1)
วิเสโส ว. .; สารพัด พ. . การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนากับการสร้างความเข้าใจการดูแล ในครอบครัวภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย. JFONUBUU 2020, 28, 122-134.