(1)
วิสารพันธ์ ณ. .; แก่นการ ว. .; อนุตระกูลชัย ศ. . ประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้หญิงวัยกลางคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. JFONUBUU 2020, 28, 1-15.