(1)
ปัญญาโส ก. .; แสงอินทร์ ศ. .; เชื้อหอมม อ. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเบาหวานในโรงพยาบาลรัฐบาล เขตภาคเหนือตอนบน. JFONUBUU 2020, 28, 27-40.