(1)
แจ้งสว่าง แ. .; ศิริอรุณรัตน์ ส. .; เตชะศักดิ์ศรี ต. . ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์. JFONUBUU 2020, 28, 79-89.