(1)
สมาแฮ พ. .; สนั่นเรืองศักดิ์ ศ. .; ธีระรังสิกุล น. . . ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนกำหนดของ มารดามุสลิม. JFONUBUU 2020, 28, 102-112.