(1)
สัจจวีรวรรณ ั.; อินต๊ะวงค์ ก. . พฤติกรรมการบริโภคของนิสิตมุสลิมและการปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารทะเลจากตลาดนัดในพื้นที่รอบ ๆ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี. JFONUBUU 2021, 29, 56-66.