(1)
กอบหิรัญกุล ณ. .; ชิโณรโส จ. .; ยี่เขียน ช. . การเปรียบเทียบความร่วมมือในการรับประทานยาของวิธีการจัดยาของญาติผู้ดูแลและปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการรับประทานยา ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ใช้ยาหลายขนาน. JFONUBUU 2021, 29, 93-104.