(1)
ดงหงษ์ เ. .; ศรีสุริยเวศน์ ร. .; หอมสินธุ์ . พ. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ของทหารกองประจำการ จังหวัดชลบุรี. JFONUBUU 2021, 29, 13-23.