(1)
ผลกุศล ช. .; แสงอินทร์ ศ. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ และพฤติกรรมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์อายุมาก. JFONUBUU 2021, 29, 24-35.