(1)
พชรปกรณ์ศิลป์ พ. .; ศรีชัย อ. .; วิจิตร ว. .; สิงห์แก้ว ด. . ผลของโปรแกรมติดตามอาการทางโทรศัพท์ต่อความสม่ำเสมอ ในการรับประทานยาของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต. JFONUBUU 2021, 29, 95-104.