(1)
ปิ่นแก้ว อ. .; กังใจ ว. .; รัตนจรณะ ส. . ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับสมาธิบำบัดต่ออาการ หายใจลำบากความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และความวิตกกังวล ของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. JFONUBUU 2021, 29, 59-70.