(1)
คำสา ว.; ลาวัง ว.; รัตนกรีฑากุล ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ในจังหวัดตาก. JFONUBUU 2021, 29, 76-89.