(1)
ชลสวัสดิ์ ช. . . .; แก้วจันทร์ ม. . . .; ไกรวงษ์ ป. . .; เข่งคุ้ม ว. . ผลของการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสะท้อนคิดต่อพฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล. JFONUBUU 2022, 30, 28-38.