(1)
กรุงไกรเพชร น. .; เตชะศักดิ์ศรี ต. .; ฤทธิ์งาม อ. . การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีในสถานประกอบการชั้นนำ. JFONUBUU 2021, 29, 1-12.