(1)
ไทยยิ้ม ช. .; ศรีทุมมา เ. .; สิงห์ช่างชัย เ. . ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนด้านความปลอดภัย ต่อการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของหัวหน้าเวรหอผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลเอกชน. JFONUBUU 2021, 29, 22-33.