(1)
เสถียรพูนสุข ธ. .; เสถียรพูนสุข ธ. .; รัศมียูงทอง ก. . ผลการฝึกแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกาย ด้านความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอล วิทยาลัยนครราชสีมา. JFONUBUU 2021, 29, 90-98.