(1)
อังกูรภัครวัฒน์ อ. .; อารีย์ พ. .; สิงห์ช่างชัย เ. . สมรรถนะสารสนเทศและดิจิทัลทางการพยาบาล ของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นในโรงพยาบาลตติยภูมิ. JFONUBUU 2022, 30, 113-125.