(1)
กุณาละสิริ เ. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเอง และแรงสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ. JFONUBUU 2022, 30, 121-133.