(1)
สุวรรณรงค์ ก.; พงศ์จตุรวิทย์ ย. .; ไชยมงคล น. . ปัจจัยทำนายพฤติกรรมข่มเหงรังแกผู้อื่นในเด็กวัยเรียนตอนปลาย. JFONUBUU 2022, 30, 13-25.