(1)
ฤทธิเดช ด. . .; ขวัญกล้า ส.; แมลงทับทอง ท.; พรหมเทวา ข. พฤติกรรมการสูบบุหรี่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพปอด ในกลุ่มพนักงานที่สูบบุหรี่ในสถานประกอบการเอกชน จังหวัดระยอง. JFONUBUU 2022, 30, 49-63.