(1)
สีสรรค์ ฝ.; ใจดี ด. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี. JFONUBUU 2023, 31, 81-92.