(1)
หวังสุขไพศาล อ.; พวงแก้ว ภ. .; วงศ์สุทธิธรรม โ. .; โพธิ์เกษม บ. ประสบการณ์ความกล้าหาญทางจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ. JFONUBUU 2023, 31, 42-55.