(1)
ก้านมะลิ เ.; ดาวเชิญ น.; ทุมมี ว. .; คนกาญจน์ พ. ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และประสบการณ์เรื่อง กัญชาเพื่อการบำบัดของผู้รับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ : แนวทางของวิถีชาวบ้านแบบไทย. JFONUBUU 2023, 31, 93-105.