(1)
ครุนันท์ ค.; อุดมพิทยาสรรพ์ ว.; ชัยกองเกียรติ ป.; เปลี่ยนบำรุง ด.; มุสิกวัณณ์ อ.; แก้วมณีย์ ผ.; ขจรกิตติยา เ.; เรืองเริงกุลฤทธิ์ พ.; ดาวโรจน์ น.; คลังมั่น อ. บทบาทของผู้นำศาสนาอิสลามในการคัดกรองและ เฝ้าระวังโรคโควิด 19 : กรณีศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. JFONUBUU 2023, 31, 66-77.