(1)
ทับทิมทอง ว.; จันทร์ประเสริฐ ส.; หอมสินธุ์ พ. ผลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถ ความคาดหวังในผล และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชายตอนต้น. JFONUBUU 2015, 20, 33-43.