(1)
ลี้มิ่งสวัสดิ์ ศ.; พงศ์จตุรวิทย์ ย.; ไชยมงคล น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของบิดามารดาเมื่อเด็กมีภาวะไข้. JFONUBUU 2015, 20, 9-20.