(1)
พิบูลย์ ก.; ใจดี ว.; ใช้คล่องกิจ เ. การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในผู้สูงอายุ. JFONUBUU 2016, 23, 1-19.