(1)
เขียวสะอาด ส.; ชมจันทร์ ท.; โพธิ์งาม ส. ผลของการใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST ยกสูง. JFONUBUU 2016, 23, 63-75.