(1)
สังวรวงษ์พนา น.; ทรัพย์กรานนท์ ร.; พึ่งรัศมี พ.; สุ่มเงิน ช.; โอบามา โ. ความสามารถในการมองเห็นสีของผู้สูงอายุภายใต้ระดับความสว่างที่ต่างกัน. JFONUBUU 2016, 23, 13-25.