(1)
สุวรรณบูรณ์ ว.; พัวพันธ์ ส.; ธานี ส.; ดาลลาส จ. ช. ผลของการใช้โปรแกรมกลุ่มบำบัดตามแนวคิดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเภท. JFONUBUU 2016, 23, 68-79.