(1)
ปัญญา ช.; กังใจ ว.; โสมานุสรณ์ ส. ปัจจัยทำนายความว้าเหว่ของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน. JFONUBUU 2016, 22, 1-12.