(1)
ไชยมงคล น.; พงศ์จตุรวิทย์ ย.; ขวัญสำราญ ว. พฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. JFONUBUU 2016, 22, 14-28.