(1)
จิ๋วพัฒนกุล ย.; ทับแก้ว ฐ. การพัฒนาแนวทางการลดความขัดแย้งในครอบครัวเพื่อป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย. JFONUBUU 2023, 22, 15-27.