(1)
ธนเจริญชนันชัย ร.; พงศ์จตุรวิทย์ ย.; ไชยมงคล น. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจในความสามารถของมารดาในการล้างจมูกบุตรผู้ป่วยที่มีน้ำมูกคั่งค้าง. JFONUBUU 2023, 22, 28-38.