(1)
ดีนวนพะเนา ส.; คุณทรงเกียรติ ว.; ด้วงแพง ส. ประสบการณ์ของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง. JFONUBUU 2023, 22, 52-64.