(1)
เตชะมา ช.; กังใจ ว.; จูลเมตต์ พ. ผลของโปรแกมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม. JFONUBUU 2016, 22, 1-14.