(1)
นาร่อง ท.; ศุภศรี พ.; ศิริอรุณรัตน์ ส. ผลของโปรแกมการส่งเสริมบทบาทมารดาต่อการรับรู้การสนับสนุนของครอบครัว และความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด. JFONUBUU 2016, 22, 15-26.