(1)
นาคศิลา ว.; จันทร์ประเสริฐ ส.; ลีลัคนาวีระ ย. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสของชาวนาในจังหวัดชัยนาท. JFONUBUU 2016, 22, 61-72.