(1)
ช้างแก้ว ว.; ลิลา ส.; วงษ์นาม ไ.; จันทร์ประเสริฐ ส. โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.). JFONUBUU 2016, 22, 73-89.