(1)
นิลสุ จ.; ทาโต ร. ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองโดยการสนับสนุนจากเพื่อนต่อระดับน้ำตาลสะสมของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2. JFONUBUU 2016, 21, 1-13.