(1)
อินถา ณ.; คุณทรงเกียรติ ว.; ดีนาน อ. ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการในผู้ป่วยวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ. JFONUBUU 2016, 21, 13-26.