(1)
สุวรรณสุจริต ต.; ศุภศรี พ. อิทธิพลของความรู้และทัศนคติที่มีต่อความต้องการมีส่วนร่วมของสามีในการส่งเสริมการคลอดธรรมชาติ. JFONUBUU 2016, 21, 27-37.