(1)
ชัชเวช ว.; สมพร จ.; กฤษเจริญ ส. การมีส่วนร่วมของผู้ชายเมื่อมีการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรทางสุขภาพ. JFONUBUU 2016, 21, 56-68.