(1)
บินโฮเซ็น ว.; แจ่มกระจ่าง ท. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์. JFONUBUU 2016, 21, 65-79.